اینجا ...

شروع زندگی هدفمند شماست...

افزایش مهارت های نرم

5 دوره حرفه ای
57 عضو باشگاه رشد
7 مربی حرفه ای و مجرب
160 ساعت آموزش

زمان باقی مانده تا برگزاری دوره حضوری «ارتباط موثر»

دوره های پرطرفدار

آموزش